DESPRE NOI

ASOCIATIA ALINA-MARIA-GO-BIG
CIF: 27259695

RO05 BRDE 030S V938 4920 0300


SCOPUL ASOCIAŢIEI ALINA-MARIA

Scopul asociaţiei este desfăşurarea de activităţi în interes general, în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul personal nepatrimonial al membrilor săi pentru: protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură medicală, genetică, fizică, psihică, socială, economică ori altele asemenea, nu îşi pot acoperi singure nevoile personale de îngrijire şi nevoile sociale, nu îşi pot dezvolta propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială, nu au abilităţile şi deprinderile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene; furnizarea, promovarea şi dezvoltarea de servicii sociale prin realizarea, organizarea, administrarea şi finanţarea de structuri specifice, în nume propriu sau în parteneriat cu autorităţile în domeniu, pentru asigurarea protecţiei, ocrotirii, găzduirii, îngrijirii, recuperării, incluziunii şi reinserţiei sociale a beneficiarilor de asistenţă socială recunoscuţi ca atare de lege, între care: copii, persoane vârstnice, familii, persoane care suferă de sindromul DOWN, de afecţiuni fizice ori mentale permanente/temporare, grave/uşoare sau de diferite alte dizabilităţi, persoane toxicodependente, bolnavi cronici sau care suferă de boli incurabile, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, victime ale traficului de persoane, victime ale violenţei în familie, copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, persoane fără adăpost, persoane fără venituri sau cu venituri mici şi alte categorii de persoane aflate în situaţii de nevoie. Asociaţia îşi propune, de asemenea, să mobilizeze forţe, resurse, iniţiative şi proiecte individuale şi colective pentru: dezvoltarea de relaţii de prietenie, cooperare şi întrajutorare între structurile, organismele şi membrii colectivităţilor umane, de sprijinire a persoanelor, familiilor şi grupurilor cu probleme medicale, sociale, materiale, morale ori de dezvoltare şi afirmare a personalităţii umane; promovarea, popularizarea, punerea în aplicare şi respectarea principiilor democratice în societatea civilă, a principiilor umaniste, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în raporturile dintre membrii săi şi dintre alte persoane fizice şi juridice, dintre aceştia şi autorităţile şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale din România şi din străinătate; promovarea valorilor şi acţiunilor umanitare, extinderea participării persoanelor fizice şi juridice la încercarea de reducere şi eradicare a fenomenelor negative în societate, la însuşirea şi aplicarea în domeniul public şi privat a principiilor nediscriminatorii şi care resping ideile, curentele şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine, rasiste, agresive şi antisociale.

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Scopul asociaţiei se realizează în principal prin îndeplinirea următoarelor obiective: realizarea, organizarea, amenajarea, dotarea, utilizarea şi administrarea de centre şi aşezăminte sociale, locuinţe protejate, ateliere protejate pentru activităţi practice, centre de zi şi rezidenţiale, cămine, pensiuni, grădiniţe, grupe şi alte structuri speciale de învăţământ preşcolar şi şcolar, cantine, saloane, cabinete, obiective, unităţi, spaţii, edificii de interes pentru realizarea scopului asociaţiei; colaborarea cu echipe pluridisciplinare de specialişti (medici, logopezi, kinetoterapeuţi, fizioterapeuţi pedagogi, psihologi, asistenţi sociali, educatori, învăţători, profesori, preoţi, jurişti etc.) pentru introducerea copiilor care suferă de sindromul DOWN ori de alte afecţiuni sau dizabilităţi într-un mediu nediscriminator şi stimulator, cu implicarea lor în activităţi de terapie şi recuperare, instructive, formative, educative şi distractive controlate şi supravegheate şi cu asigurarea transportului la / de la locul de desfăşurare a acestora; identificarea, informarea şi consilierea medicală, psiho – emoţională, juridică şi socială a părinţilor/viitorilor părinţi de copii care suferă de sindromul DOWN ori de alte afecţiuni şi dizabilităţi, în vederea prevenirii abandonării acestora la naştere sau uterior, organizarea de grupuri de suport şi de programe educaţionale pentru aceştia; identificarea, informarea şi consilierea medicală, psiho – emoţională, juridică şi socială a persoanelor toxicodependente sau cu risc de a deveni dependente de alcool sau droguri, a persoanelor abuzate, a persoanelor lipsite de suport familial sau a altor categorii de beneficiari de asistenţă medicală şi socială; facilitarea întocmirii documentelor şi derulării formalităţilor pentru obţinerea drepturilor legale care se cuvin persoanelor încadrate în diferite grade de handicap, părinţilor sau aparţinătorilor acestora, inclusiv asigurarea de asistenţi / însoţitori personali; facilitarea obţinerii de asistenţă medicală în ţară sau în străinătate şi suportarea în tot sau în parte a cheltuielior cu tratamentele, medicamentele, materialele şi aparatura medicală pentru cazurile speciale; accesarea de resurse private şi publice legate de realizarea scopului asociaţiei, inclusiv iniţierea, coordonarea şi aplicarea de programe, pe cont propriu sau pe bază de parteneriat activ; acordarea de asistenţă şi consultanţă la întocmirea planurilor, proiectelor şi documentaţiilor pentru obţinerea de credite rambursabile şi nerambursabile de susţinere a programelor de asistenţă medicală şi socială şi de cercetare în domeniul medical şi sociologic, a programelor pentru copii, tineri şi vârstnici, pentru toate categoriile de beneficiari de asistenţă medicală şi socială, pe bază de studii şi criterii riguroase de selecţie şi prioritate, precum şi accesarea în nume propriu a acestora; organizarea de activităţi caritabile şi popularizarea persoanelor remarcate prin contribuţii deosebite la acestea, acordarea de sprijin material şi financiar căminelor de bătrâni şi copii, persoanelor, familiilor ori grupurilor care au fost victimele unor accidente sau calamităţi naturale ori care se află în alte situaţii dificile; acordarea de sprijin material şi financiar persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri mici şi care au în îngrijire mai mulţi copii cuprinşi în diferite forme de studiu, de pregătire sau de asistenţă; coordonarea obţinerii şi distribuirii de ajutoare materiale, atragerea de contribuţii pentru întrajutorare materială şi spirituală, inclusiv prin colaborarea cu biserica şi cu alte structuri de cult; procurarea resurselor materiale, logistice şi umane pentru primirea şi îngrijirea în situaţii de urgenţă, acordarea de sprijin sau acompaniament social pentru persoanele aflate în dificultate sau în situaţii de risc; încurajarea studiului şi cercetării, organizarea participării copiilor, elevilor, studenţilor şi tinerilor în minivacanţe şi vacanţe, în tabere de odihnă şi agrement, la festivaluri, concursuri, competiţii şcolare, profesionale, tehnico – ştiinţifice, sportive şi altele asemenea, pentru acordarea de premii, burse şi alte stimulente; iniţierea, coordonarea, finanţarea şi aplicarea de programe, pe cont propriu sau pe bază de parteneriat activ, pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi a dotărilor specifice, întreţinerea, modernizarea şi reabilitarea spaţiilor de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială; sprijinirea membrilor asociaţiei şi a altor beneficiari în realizarea de proiecte pentru construirea, modernizarea, întreţinerea, repararea, restaurarea şi exploatarea edificiilor administrative, a spaţiilor de locuit, a unităţilor de turism, de învăţământ, de cultură, de cult, de sănătate şi asistenţă socială; intermedierea şi organizarea de vizite şi schimburi de experienţă cu operatori din ţară şi din străinătate în domeniile de acţiune ale asociaţiei; facilitarea accesului membrilor asociaţiei la resurse private şi publice necesare desfăşurării activităţilor lor specifice autorizate; iniţierea, coordonarea, finanţarea şi aplicarea de programe, pe cont propriu sau pe bază de parteneriat activ cu instituţii, organisme şi structuri specializate în organizarea de evenimente ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive, inclusiv prin activarea bazei materiale neutilizate şi îmbunătăţirea dotărilor specifice ale unităţilor de profil; organizarea de expuneri, conferinţe, simpozioane, instruiri, consultări publice, alte forme de capacitare a elevilor şi studenţilor, a tinerilor şi adulţilor; realizarea, mijlocirea şi asigurarea de contacte şi schimburi cu parteneri din România şi din alte ţări pentru valorificarea reciprocă a tradiţiilor şi a potenţialului ştiinţific, tehnic, cultural, artistic, turistic şi sportiv; înfiinţarea de biblioteci fixe şi volante, cu cărţi obţinute din donaţii sau prin achiziţii proprii, la care să aibă acces beneficiarii acţiunilor asociaţiei şi persoanele care doresc să-şi dezvolte orizontul de cunoştinţe în diverse domenii; colectarea de observaţii, propuneri şi sugestii de la membrii asociaţiei, de la beneficiarii activităţilor sale şi de la alte persoane fizice şi juridice şi transmiterea lor către autorităţile abilitate, pentru sensibilizarea comunităţii în acceptarea şi integrarea persoanelor care suferă de sindromul DOWN ori de alte afecţiuni şi dizabilităţi, pentru fundamentarea, corectarea şi perfecţionarea cadrului legislativ din România şi armonizarea acestuia cu legislaţia internaţională aflată în legătură cu scopul şi obiectivele asociaţiei; susţinerea realizării şi promovării unor manuale şcolare adaptate tipului şi gradului de handicap (mental, senzorial etc), cu valorificarea înclinaţiilor specifice ale copiilor aflaţi în această situaţie şi cu promovarea unor metode de învăţare adecvate; intermedierea şi organizarea de întâlniri şi schimburi de experienţă între personalităţi ale vieţii publice şi alte persoane care desfăşoară activităţi conexe scopului asociaţiei, inclusiv procurarea resurselor materiale, umane şi logistice pentru acestea; sprijinirea producţiilor media, editarea şi/sau tipărirea, direct sau prin intermediari, de publicaţii şi orice forme specifice de reclamă, publicitate, informare şi documentare pentru membrii asociaţiei şi beneficiarii acţiunilor acesteia, efectuarea de schimburi de carte şi de materiale informatice şi audio – video între persoanele fizice şi/sau juridice; organizarea de festivităţi, prezentări, expoziţii şi alte asemenea evenimente pentru copii, elevi, studenţi, tineri şi adulţi, inclusiv cele pentru încurajarea tinerelor talente; organizarea de activităţi de formare, specializare şi perfecţionare profesională, calificare şi recalificare, orientare şi reorientare a forţei de muncă, în colaborare cu personal de specialitate şi cu structuri abilitate, în condiţiile legii, pentru readaptarea, preorientarea şi reeducarea profesională a persoanelor aflate în situaţie de nevoie medicală şi socială şi pentru formarea de personal specializat în instruirea părinţilor, a asistenţilor profesionişti etc.; realizarea de sondaje, constituirea şi gestionarea de bănci de date, sinteze şi statistici utile realizării scopului asociaţiei, publicitatea şi valorificarea acestora în relaţia cu terţii; participarea asociaţiei la constituirea de agenţi economici, în formele permise de lege, pentru obţinerea de resurse financiare necesare realizării scopului asociaţiei; colaborarea cu asociaţii şi fundaţii cu scop similar din ţară şi străinătate, în interesul membrilor şi partenerilor săi, inclusiv prin dobândirea calităţii de membru în asemenea structuri; acordarea de premii, distincţii, stimulente şi altele asemenea pentru activitatea desfăşurată de membrii asociaţiei, de parteneri şi colaboratori şi de alte persoane remarcate în domenii în legătură cu scopul şi obiectivele asociaţiei.